V srdci poľnohospodárstvom zaťaženého Žitného ostrova sa na ploche 306 hektárov rozprestiera národná prírodná rezervácia Klátovské rameno. Ide o mimoriadne cenné územie so zachovalými spoločenstvami vodnej vegetácie a komplexami typických lužných lesov, ktorá je domovom vzácnych a druhov rastín a živočíchov. Za národnú prírodnú rezerváciu bola táto oblasť vyhlásená v roku 1993 vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
                                                                                                     
   
Régió térkép

   

TERMÉSZETVÉDELMI ÖVEZETEK:


■ ■ ■
  Dunatőkési vizimalom

Mlyn s dobovním a murovanou mlynicou v Dunajskom Klátove bol postavený v rokoch 1920–1922. Základy tejto technickej pamiatky sú z kameňa a čiastočne z betónu, steny sú z pálenej tehly, krov je pántový, krytina eternitová, tvar strechy sedlový.

Samotný mlyn je vodný pobrežný spodový s doskovým kolesom. Palečné koleso je kovové s osadenými drevenými zubmi, ktoré boli pôvodne pod pultovou strieškou. Mlyn bol v prevádzke do roku 1945–1942.

 


■ ■   Dunatőkési nemzeti tájvédelmi park

A Czajlik Ranch a Dunatőkési nemzeti tájvédelmi park területén fekszik. Tá rezervácia je vzácnou časťou zachovalej ojedinelej prírody v strede poľnohospodárstvom zaťaženej oblasti južného Slovenska - Podunajskej nížiny. Plocha rezervácie je 306 ha. Celková dĺžka je asi 25 km. Z toho je vodný tok dlhý cca 18 km, ktorý nemá prameň - je napájaný podzemnou vodou z výverov v dne toku.

Šírka spolu s brehovými porastami je 25 – 70 m. Začína v katastri obce Orechová Potôň, preteká cez obce Dunajský Klátov, Horné Mýto, Trhová Hradská a v Topoľníkoch sa vlieva do Malého Dunaja. Klátovské rameno je svojou krásou známe v širokom okolí. Miestni občania ho volajú Klátovský potok, maďarsky Tőkésiág, Rakúšania ho volajú Elizabeth Fluss. Vo vode je bohatý život. Žijú tu mnohé druhy nižších živočíchov a rýb, ktoré dosahujú úctyhodné rozmery. Rybačka je samozrejme, ako v každej rezervácii, prísne zakázaná. Výskum vodných živočíchov Klátovského ramena nie je ešte ukončený.
Na vode žije veľa druhov vodných a močiarnych vtákov: kačka divá, potápka chocholatá, liska čierna, volavka popolavá, labuť veľká, kúdeľníčka lužná a chránený rybárik riečny.

Občas sem z Dunaja priletia i čajky. Pri vode žije ondatra pižmová, nájde sa jež obyčajný, zajac poľný, srna hôrna, líška obyčajná, lasica obyčajná.

Bohaté zastúpenie má aj rastlinstvo. Brehy sú zarastené hustými porastami stromov a krov, medzi ktorými nájdeme dub letný, javor poľný, topoľ čierny a topoľ biely, vŕby, bazu čiernu. Brehové porasty prechádzajú do vody močiarnymi rastlinami: pálkou úzkolistou a širokolistou, trsťou obyčajnou, červenavcami. Vo vode rastie mnoho druhov vodných rastlín, vrátane vzácneho lekna bieleho a leknice žltej, ktoré v niektorých zákutiach súvislo pokrývajú hladinu.   
V minulosti bolo Klátovské rameno často navštevované vodákmi a rybármi. Od roku 1993 bolo vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Orgány životného prostredia sa snažia o udržanie pokoja a kľudu na tomto území, aby sa všetky rastliny a živočíchy mohli nerušene vyvíjať a rozmnožovať.
Pracovníci ochrany prírody Okresného úradu v Dunajskej Strede veria, že za pomoci obecných úradov, poľnohospodárskych podnikov a ochotných občanov sa podarí uchrániť Národnú prírodnú rezerváciu Klátovské rameno pre ďalšie generácie.


■ ■ ■   Csicsói holtág

Chránené územie s ochranným pásmom má 134 ha, z toho 76 ha pripadá na vodnú nádrž a 58 ha tvorí prevažne hustý vŕbovo-topoľový les s jaseninou. Nachádza sa v centrálnej časti Podunajskej nížiny západne od obce Číčov s prekrásnou scenériou lužnej krajiny a predstavuje zvyšok mŕtveho ramena rieky Dunaj s výskytom vodných biocenóz, vzácneho vodného rastlinstva a živočíšstva.

Jadro lokality tvorí samotné mŕtve rameno, ktoré sa vytvorilo na severovýchodnom úseku Dunaja koncom minulého storočia. Vodná hladina je určovaná blízkym Dunajom, hĺbka vody sa pohybuje od 3 do 7,5m. Klimaticky patrí medzi najsuchšie a najteplejšie - jeho nadmorská výška je 112 m.n.m. Vonkajší obvod rezervácie tvorí hrádza s pobrežnou vegetáciou a vytvára prechod medzi okolitými poliami a jazerom. V juhozápadnej časti je kultúrna step s krovinnými formáciami, západný okraj koryta a priestor pokrývajú husté zárasty tŕstia, pálky a trsy ostríc s vrbinami.


■ ■ ■   Dunaártér / Národný park Dunajské luhy

Dunaj je na úseku ca. 36 km časťou národného parku. Jeho povodne zaplavujú nivy a ovplyvňujú tak životný rytmus tohto vodného lesa. Kolísanie úrovne jeho hladiny až do 7 metrov objasňujú dynamiku, ktorej sú nivy podrobené.

Tieto striedavé podmienky ovplyvňujú:

1. rôznorodosť biotopov
- tok Dunaja
- staré a bočné ramená, močiariská najrôznejších druhov
- štrkoviská na ostrovoch a brehoch
- rovné brehy s naplavovaním a prechodmi z vody na pevninu
- príkre hrany brehov
- lužný les (tvrdý a mäkký) a svahový les
- lúky a štrkoviská so suchomilnými rastlinami a

2. rôznorodosť druhov
- viac než 700 druhov vyšších rastlín
- viac než 30 druhov cicavcov a 100 druhov vtáctva, 8 druhov reptílii a 13 druhov obojživelníkov,
  viac než 50 druhov rýb
- bohatá fauna suchozemských a vodných bezstavovcov

V roku 1997 nasledovalo medzinárodné uznanie Národného parku Dunajské luhy - pečať kvality, ktorá sa udeľuje len oblastiam s výnimočnou potrebou ochrany.

Naše Dunajské nivy
- "zelený spolok" medzi územiami aglomerácii Viedeň a Bratislava
- najväčšia súvislá, ekologicky ďalekosiahlo intaktná a prírode blízka nivná krajina tohto druhu v
  strednej Európe
- poznačená takmer voľnou prietokovou dynamikou Dunaja, ktorá tu má ešte charakter horskej
  rieky
- komplex ekosystémov, ktorý preukazuje mohutnú rôznorodosť životných prostredí,
  rastlinných a živočíšnych druhov
- domov a útočisko mnohých ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov
- oplývajú pôsobivou krajinnou krásou
- prirodzený akumulačný priestor pre povodňovú vodu
- garant zdrojov vysoko hodnotnej pitnej vody
- "zelené pľúca" a klimaregulátor regiónu
- miesto na rekreáciu pre ľudí.

Dostatočne veľa dôvodov na trvalé udržanie a ochranu tejto jedinečnej krajiny.

 
     
 

Copyright (c) Czajlik Ranch 2007. All rights reserved. Webdesign: gART